Kundeavis (i samarbeid med Vår Energi):

 Vår 2019

Haust 2018

 Vår 2018

Her kan du lesa om kva lokale energiverk bidreg med til lokalsamfunnet. Det er langt meir enn berre straum. Det står også litt om at Stortinget har bede regjeringa om å utgreie ei utjamning av nettleiga. Det er stor skilnad på nettleige rundt omkring i landet.

Haust 2017

Her er det bl.a. lokale sider frå Hemsedal Energi. Vi skriv om fiberytbygging og korleis nokon gjer eigeninnsats for å få fiber i huset. Det er også ein artikkel om effektutfordringar ved elbilar og lading.

 Vår 2017

Her kan du lesa om sleipe straumseljarar.Kva for triks dei bruker for å skaffe seg kunder. Les også om kva dei lokale everka betyr for utbygging av fibernettet.

 Haust 2016

Her kan du lesa om everk som byggjer breiband og sponsar idrett og kultur. Hurtiglading for elbilar og nytt kraftkrevjande utstyr som induksjonstoppar er ei utfordring for nettet. Dette må møtast med til dømes endring av tariffar for å jamne ut forbruket og teknologi som kan koordinere uttaket av straum.

 Haust 2015

I denne utgåva av Vår Energi har Hemsedal Energi lokale sider.Her kan du lesa om korleis vi har fokus på sikker straumforsyning og god beredskap.Det står også litt om samarbeid med andre selskap gjennom Nettalliansen som betyr svært mykje for små selskap som oss. Turismen og energien til næringslivet betyr også mykje for Hemsedal Energi. Ellers er det diverse anna stoff som er nyttig å få med seg.

 Vår 2015
Straum i storm og utfordringar rundt det. Fornybar kraft og målet om 26,4 TWh. Les om utanlandskablene og forsyningstryggleik dei gjer.Kva energitiltak kan ein søke om tilskot til gjennom Enova. Les også litt om utfordringar rundt montering av nye AMS målere.

Haust 2014
Her kan de lesa om utviklinga av straumprisen dei siste 10-15 åra. Kraftbransjen tek ansvar for lokalsamfunna med bl.a. sponsing av lokale lag og foreningar. Les også korleis du kan spare straum med enkle og rimeleg tiltak. Står litt om ny elteknologi som skal vera i drift fra 1.oktober 2016 der alle data om straumforbruket skal samlast i ein «elhub»

Vår 2014
Her står det om elbilar som er på full fart inn i markedet og kva det betyr for straumnettet. Store kutt i inntektsrammene til nettselskap frå 2013 til 2014. Korleis kan nettleiga likevel vera nokså stabil frå år til år.

Haust 2013
Her kan du lesa om auka beredskap som skal gi sikrare straum og om korleis energiselskapa gjer breiband mogeleg i distrikta. Det står også litt om samarbeid blant nettselskap. Hemsedal Energi er med i ein allianse med 9 andre selskap som heiter Nettalliansen.

Vår 2013
I denne utgåva kan du lesa om ny beredskapslov som vil auke beredskapen i kraftforsyningen. Det står også noko om kva du kan gjera for å kutte straumrekninga.

Haust 2012
I denne utgåva kan du lesa om kva for kostnader nettselskap står overfor i framtida. Dette vil medføre auka kostnader og høgare nettleige. Det står også noko om korleis nettleiga blir beregna og kva for avgifter som ligg inne i den. Det står også litt om korleis du kan unngå brannfella om vinteren.

Vår 2012
Vår-utgåva omhandlar m.a. stormen Dagmar og dei øydelegginga den gjorde på straumnettet over store deler av Noreg. Du kan også lese om el-sertifikat og korleis denne er meint å virke. AMS – Avanserte Måle- og Styringssystem blir også kommentert. For deg som er oppteken av sikkerheit og ENØK vil det vere gode tips å hente. Til slutt vert KILE-ordninga informert om.

Haust 2011
I slutten av oktober vil alle våre fastbuande få eit nytt kundemagasin i postkasse. HER kan du laste ned dette om du ikkje kan vente. I denne avisa vil du kunne lese om kor avhengige vi er av at straumnettet fungerar, korleis beredskapen verkar, klimautfordringar, sentralnettet sin funksjon, historisk informasjon om straumnettet i Noreg, EL-sikkerhet, kva du kan gjere på ditt eige elektriske anlegg, smarte målarar

Haust 2010
I denne avisa kan du lese om nettkostnader og smertegrense for kor mykje desse kan vere. Du kan vidare lese om brannsikkerheit og sjekkliste for å trygge din heim eller buplass, kva gjer galvanisk skille på flatskjermen. Elles er det ENØK-tips og tips til kva du må gjere om du skulle få betalingsproblem.