Nettleigeprisar frå 01.01.2017 kan du sjå her

Prisar på nettleige frå 01.01.2017. Alle prisar er inkl. mva. og avgifter.

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 51,65 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 33,53 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

Avgifter:
Forbruksavgift  – 16,32 øre/kWh eks.mva , 20,40 øre/kWh inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt energiledd.
Avgift Energifondet for hushaldning og fritidsbustader – 1,0 øre/kWh eks.mva , 1,25 øre/kWh inkl. mva er inklusiv i nettariffen  sitt energiledd.
Avgift Energifondet for næring – kr. 800 pr. år eks.mva , kr. 1000 pr. år inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt fastledd.

Grensa på 125A gjeld ved 230V – for 400V er grensa 80A

Ta kontakt med Hemsedal Energi før bygging av bustad, hytte eller næringseigedom for nærare informasjon om anleggstilskot.

Overføringsanlegg Hemsedal Energi KF får hovudmengda av sin kraft frå Hemsil1-anlegget til E-CO Energi AS. Det er også ein del mindre uttak frå E-CO Energi AS sine andre anlegg på ymse stader i Hemsedal. I tillegg er det utveksling til Valdres Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS sine nett.

Sekundærstasjonar Hemsedal Energi KF har 3 sekundærstasjonar; Holdemoen (66/22 kV – 30 MVA), Svøo (66/22 kV – 10 MVA) og Langeset (66/22 Kv – 22 MVA).

Regionalnett Frå 2011 eig Hemsedal Energi KF 18,2 km 66 kV – line og 1,3 km med 66 kV-kabel (overteke frå E-CO Energi AS).

Distribusjonsnett Hemsedal Energi KF har pr. 2014 om lag 100 km med høgspentkablar og 126 km høgspentliner. Vidare har vi 390 km lågspentkablar og 90 km lågspentliner. Pr. 2014 er det plassert ut 331 nettstasjonar.

Naboverk Hemsedal Energi KF har utvekslingspunkt med Valdres Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS.

Leveringsbetingelser Hemsedal Energi KF benytter standard leveringsbetingelser. Du kan lese desse på Forbrukerombudet sine heimesider.